വ്യാപാരങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

Posted on Wednesday, February 15, 2023

കൊച്ചി  നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള കച്ചവട ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനും പുതിയ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ലൈസൻസ് പുതുക്കുവാൻ

Step 1: അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴിയോ നേരിട്ടോ  ഓൺലൈനായി   https://citizen.lsgkerala.gov.in/service-search/4  എന്ന വെബ് സൈറ്റ് വഴി, വസ്തു നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, മുൻ വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രസീത് , മൂലധന നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം. മറ്റു രേഖകൾ (ആവശ്യമെങ്കിൽ) എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

Step 2: ഫീസ് ഓൺലൈനായി   അടക്കാവുന്നതാണ് 

Step 3 : ഓൺലൈനായി ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.