വിലാസം

കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ
പി ബി നം - 1016,
കൊച്ചി, എറണാകുളം ജില്ല ,
കേരളം പിൻ - 682011
ഫോൺ: +91- 484-2369007

 

മേയര്‍
അഡ്വ. എം. അനിൽകുമാർ
ഫോൺ: ഓഫീസ്: 0484 - 2369007
ഇ-മെയിൽ ഐഡി: cochinmayor@gmail.com

 

ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍
ശ്രീമതി. കെ.എ. അൻസിയ
ഓഫീസ്: 0484 - 2369007
ഇ-മെയിൽ ഐഡി: ansiyakaansiya@gmail.com

 

സെക്രട്ടറി
ഫോൺ-ഓഫീസ്: 0484-2369007
വ്യക്തിപരം: 0484-2351211
ഇ-മെയിൽ ഐഡി: kochicorpsecretary@gmail.com